Google+ Followers

2013年5月13日 星期一

漢民。鬼語、鬼井

炎炎夏天就快到,這時候睇書最啱就係睇鬼書够清涼消暑
鬼語、鬼井係漢民22本怪談系列其中兩本,漢民怪談系列可以說是"怪異集"前身!
鬼語、鬼井1983年出版,亦剛嚐試轉為彩色印製,而相隔3年後在"怪異集"合訂本內重出這兩本書內故事時,就改為黑白色,可以講睇鬼故其實黑白同彩色都各有特色。

鬼語:
主角在一富商嘅花園聽見善鬼與惡鬼對話,善鬼要向富商報恩、惡鬼則要報仇,於是善鬼與惡鬼協議分別去幫助及謀害富商嘅兒子及女兒,其間不得干涉對方行動。原來是善鬼刻意安排讓主角聽見"鬼語",等他去幫助富商女兒逃避劫難.......

鬼井:
家旁有一座古井,卻不知自何時井口被上了鎖,某日井口被意外打開,於是曾經浸死困在井內女鬼出來害人.......
漢民怪談係怪異集前身,1983年出版後,漢民鬼故大受歡迎,在1986年再次在"怪異集合訂本"內重出,封面不同咗,內文則由彩色轉回黑白:
睇返兩本彩色與黑白對照,大家會鍾意哪個版本多一些呢?"鬼井"在"怪異集合訂本"第16期內,故事以日本村莊為背景.....