Google+ Followers

2013年2月2日 星期六

漢民。巫術、異聲

今個月本BLOG介紹嘅書,主題以超能力、異能、超人、神仙、科幻為主,但唔好以為會係一些較新出版嘅書,相反好多都係舊書,因為最近這十年八年港漫都冇晒以上類別嘅書,這些題材就只有陳年舊書才可以看到。
今次就先介紹漢民兩本涉及奇異特別力量嘅"巫術"及外太空科幻嘅"異聲"......
睇漢民嘅作品,又未必一定係鬼故,以科幻、懸疑、未來、風水、怪異也佔佢作品唔少嘅百份比,而這些故事作品嘅結局又未必係悲劇收場,例如今次介紹這兩本漢民怪談系列巫術、異聲,故事都係有完滿結局!
"巫術"係講兩位擅使巫術異能嘅高手比試功力各顯神通,故事是源自余過嘅小說"四人夜話"
"異聲"內容係講美國太空總署收到來自外太空傳來嘅訊息,每次皆能百份佰準確預言到未來所發生嘅事件,原來訊息乃來自外太空超智能生物.........
這兩本咁精彩懸疑嘅作品,是屬於漢民22本怪談系列其中兩本,係漢民怪談系列較少見嘅兩本,也是在"怪異集"之前嘅漢民著作

漢民怪談系列除故事之外,書尾還有好精彩嘅助理專欄,給予助理自由發揮嘅機會:鄭裕成專欄陸偉昌專欄:異聲是1983年4月出版,而巫術則是1983年6月出版:下期預告:陳年科幻著作一套